02 سپتامبر

✅ تأثیر نوع سیمان و سن بتن بر روی مقاومت فشاری نسبی بتن در سن یک روزه؛
✔️ سیمان تیپ یک : ۳۰ درصد
✔️ سیمان تیپ دو : ۲۳ درصد
✔️ سیمان تیپ سه : ۵۷ درصد
✔️ سیمان تیپ چهار: ۱۷ درصد
✔️ سیمان تیپ پنج : ۲۰ درصد
✅ تأثیر نوع سیمان و سن بتن بر روی مقاومت فشاری نسبی بتن در سن ۷ روزه؛
✔️ سیمان تیپ یک : ۶۶ درصد
✔️ سیمان تیپ دو : ۵۶ درصد
✔️ سیمان تیپ سه : ۷۹ درصد
✔️ سیمان تیپ چهار: ۴۳ درصد
✔️ سیمان تیپ پنج : ۵۰ درصد